Wprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych do rowu bez nazwy majacego ujście do rzeki Witówka II, pochodzących z działek nr 917, 918, 919/1 w m-ści Mrozy oraz wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacyjnego, na działce ew. nr 918Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych do rowu bez nazwy mającego ujście do rzeki Witówki II, pochodzących z działek nr 917, 918, 919/1 wm-ści Mrozy oraz na wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest wylot kanalizacyjny, na działce nr 918 położonej w m-ści Mrozy.link